Barion Pixel Adatkezelési tájékoztató - Természetgyógyász - Jegyvétel

Lépj be a természetgyógyászat és a gyógynövények világába!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Naturportal Kft.

Adatkezelő neve:

Naturportal Kft.

Adatkezelő székhelye:

1124, Budapest, Lejtő út 26.

Adatkezelő cégjegyzék száma:

01-09-404685

Adatkezelő adószáma:

32056017-1-43 

Adatkezelő elérhetősége:

info@jegyvetel.hu

Adatkezelő képviselője:

Pletserné dr. Jung Andrea

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

info@jegyvetel.hu

Adatkezelő telefonszáma:

+36309293473

Érvényes:

2024. március 1-től

 1. BEVEZETŐ

A Naturportal Kft. ezúton tájékoztatja Önt a www.jegyvetel.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatával és a weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről. A jelen tájékoztató és az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el, különös tekintettel az alábbiakra:

– 2016/679 EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet)
– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)
– A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

 1. FOGALMAK
 • „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ”: azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „személyes adat”: bármely információ, melynek segítségével egy személy bármilyen módon azonosítható.
 • „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, amellyel a személyes adatot közlik
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 • Rendezvény Jegyvásárló: kizárólag a www.www.jegyvetel.hu weboldal által szervezett rendezvényeken jegyet vásárlók.

III. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. A személyes adatok gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőnek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk. A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 1. AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Az adatkezeléssel érintettek:

 • az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalt meglátogató személyek,
 • a hírlevélre feliratkozók,
 • a Weboldalon jegyet vásárlók.
 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJÁRÓL ÁLTALÁBAN

A személyes adatok Adatkezelő általi kezelése rendszerint az alábbi jogalapokon nyugszik:

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont: vannak olyan személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont) kezel. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán.

Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont: egyes személyes adatokat az Adatkezelő azért kezel, mert az Ön által a Weboldalon keresztül megrendelt szolgáltatásra kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy, mert az ilyen szerződés megkötéséhez vezető folyamat során szükséges az adatok kezelése.

Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont: bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért kezel, mert törvényi előírás elrendeli. Ilyen törvények többek között az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére, illetve a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok.

Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont: bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő adott esetben akkor is kezelhet, ha az adatok kezelése saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségesek, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Ektv. 13/A. §: Az Adatkezelő a Weboldalon nyújtott, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kapcsán kezelheti a következő adatokat:

– Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
– Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
– A szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

 1. A WWW.JEGYVETEL.HU-N ONLINE / SZEMÉLYES RENDEZVÉNYEK VÁSÁRLÓINAK SZEMÉLYES ADATAIT A KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

A Rendezvény Jegyvásárlókra az ÁSZF rendelkezései az irányadóak (az ÁSZF szerint Ügyfél). A következőkben azon egyedi eseteket ismertetjük, ahol a Rendezvény Jegyvásárló személyes adatait Vállalkozásunk kezeli.

VI.1. Amennyiben a www.jegyvetel.hu online felületén kattint a Megrendelem gombra, mint bármely online / személyes Rendezvény vásárlója, az adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

a www.jegyvetel.hu honlapon a jegy megvásárlásának és – amennyiben az ajánlat tartalmazza – a csomag kiküldésének biztosítása

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulás, mely a rendezvény megvásárlásával jön létre

Az érintettek:

Rendezvény Jegyvásárlók

Kezelt személyes adatok:

név, telefonszám, szállítási cím, számlázási adatok

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Andijung Solutions), tárhelyszolgáltató (tarhely.eu)

Tervezett adattárolási határidő:

adatait visszavonásig kezeljük

 

A törvény szerint a hatóságok részére szükség esetén közzé kell tennünk adatait.

VI.2. Amennyiben Ön Rendezvény Jegyvásárló, működésünk újdonságairól e-mailben, hírlevél formájában közvetlenül is tájékoztatjuk, személyes adatait a következőképpen kezeljük:

Az adatkezelés célja:

tájékoztatók küldése a Rendezvény Regisztrálóknak

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával

Az érintettek:

regisztrálók

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail cím

Adatfeldolgozók neve:

hírlevélküldő online platform (MailerLite)

Tervezett adattárolási határidő:

visszavonásig

 

VII. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek adatainak védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem szempontjából szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, munkatársak titoktartásáról,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

Adatkezelő és az adatkezelő tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.

 

VIII. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintetti jogok gyakorlása

Hozzáférés

Amennyiben igényli, az általunk kezelt adataihoz hozzáférhet, azt kérésére rendelkezésére bocsátjuk. Igényét az info@jegyvetel.hu címre küldött e-mail-ben jelezheti, az Európai Unió adatvédelmi rendeletében meghatározott határidőn belül digitális adat formájában átadjuk. Az ily módon rendelkezésre bocsátott adatok, tájékoztatás az első alkalommal ingyenes.

Helyesbítés

Regisztrációs adatait lehetősége van módosítani. Ezt megteheti a www.jegyvetel.hu oldalon, regisztrációs adataival belépve. Amennyiben segítségre van szüksége, keressen minket elérhetőségeinken.

Törlés

Bármikor kérheti általunk kezelt adatai törlését. Ennek első lépéseként törölje regisztrációját a www.jegyvetel.hu-n. Amennyiben a végleges törlést kéri, írja meg igényét az info@jegyvetel.hu címre küldött e-mail-ben, és gondoskodunk az általunk kezelt adatainak elfeledtetéséről (végleges törléséről).

Nem kérheti adatainak törlését, ha az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettségen alapul. Ilyen jogalapú adatkezelési folyamat, amikor a www.jegyvetel.hu szolgáltatásáról, mint magánszemély számlát kapott, ezt a jogszabályban meghatározott ideig őrizzük, törölni nem tudjuk.

Korlátozás

Bármikor kérheti, hogy az általunk kezelt adatainak kezelését korlátozzuk, ebben az esetben haladéktalanul tájékoztatjuk kéréséről az adatfeldolgozókat és a címzetteket.

Adathordozhatóság

Automatizált módon történő vagy hozzájárulásos jogalapú adatkezelés esetén kérheti az általunk kezelt adatai hordozhatóságát. Ez irányú kérését az info@jegyvetel.hu címre küldött e-mail-ben kérheti.

Tiltakozás

Tiltakozhat adatainak kezelése ellen, kivétel azokat az eseteket, melyekben jogi kötelezettség (például számla kiállítása) alapján végezzük adatainak kezelését.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

www.naih.hu

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 1. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK (CÍMZETTEK) KÖRE

A személyes adatokhoz hozzáférhetnek az Adatkezelő erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottai, akik feladatának ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges, továbbá az Adatkezelő vezető tisztségviselője és helyettese.

Személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adunk át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

IX.1. A hírlevél szolgáltatást az Adatkezelő hírlevél kezelő szoftver útján nyújtja. A hírlevél kezelő szoftver működtetője a szolgáltatás nyújtása során adatfeldolgozóként az érintettek személyes adatait (név, e-mail, IP cím) feldolgozza. Az adatkezelő a hírlevél szolgáltatás során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
– MailerLite; www.mailerlite.com

IX.2. Az Adatkezelő a weboldal használatának elemzésére a Google, Inc által működtetett Google Analytics szolgáltatást használja, amely információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E szolgáltatás sütiket (cookie) használ, amely az érintett számítógépére feltelepítésre kerülnek. A sütik által gyűjtött, a weboldal használatára vonatkozó adatok tárolásra kerülnek a Google LLC, mint adatfeldolgozó szerverén (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., telefon: 650-253-0000, e-mail: data-protection-office@google.com)

IX.3. Az Adatkezelő részére könyvelési szolgáltatást nyújt: Szűcs Ferenc e.v., e-mail: szcsferi76@gmail.com
A könyvelési szolgáltató részére továbbításra kerülnek az Adatkezelő által kiállított számlák, amelyek adattartalmát a szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli.

IX.4. A PayPal fizetési alkalmazás adatfeldolgozója: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg; telefon: +00353 1 436 9111, e-mail cím: service@intl.paypal.com)

IX.7. A Barion fizetési alkalmazás adatfeldolgozója: A Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192, tevékenységi engedély száma: H-EN-I1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192)

 1. COOKIE (SÜTI) KEZELÉS

Mik azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a műveleteket és személyes beállításokat, így nem kell azokat újra megadnod minden egyes alkalommal, amikor honlapra látogatsz, vagy az egyik lapról átnavigálsz egy másikra.

Hogyan használjuk fel a sütiket

Feltétlenül szükséges cookie-k

Ezek a sütik a www.jegyvetel.hu használatához elengedhetetlenek, segítik a felhasználót, illetve biztonsági célokat szolgálnak. A felhasználói munkamenetet követően, a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

Funkcionális cookie-k

Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik a www.jegyvetel.hu használatát. Ilyen például a vélemény írásakor tárolt süti.

Marketinges cookie-k

Ezeket a sütiket a Facebook és Google hirdetések érdekében használhatjuk, hogy olyan hirdetésekkel találkozz, amelyek érdekesek számodra. Ezekben az esetekben a süti tartalmát megosztjuk a harmadik féllel, akiknél hirdetünk. A cookie-k bármikor törölhetőek, visszavonhatóak, tárolásuk idejét a hirdető partner, Facebook és Google, határozza meg.

A www.www.jegyvetel.hu webes magazin működésének alapfeltétele, hogy az oldalra érkező felhasználókat a személyes adatok kezelése nélkül analitikus sütivel is értékeljük.

Analitikus sütik segítségével tartjuk nyilván a következőket:

 • az oldal meglátogatásának tényét és idejét
 • milyen elérési útvonalon érkezik a felhasználó az adott oldalra
 • azt, hogy emlékezzen a felhasználó tevékenységére, azonosítsa a felhasználót, ha járt már a weboldalon

Az analitikus cookie-kat 3. félnél, a Google Analytics szolgáltatásban tároljuk. A Google Analytics szolgáltatást arra használjuk, hogy weboldalunk, valamint erre irányuló különböző hirdetési tevékenységeink hatékonyságát és eredményességét mérjük.

A Google Analytics-ben a következő online adatok kerülnek tárolásra:

 • cookie azonosító
 • IP-cím
 • eszközspecifikus adatok (hardver, operációs rendszer, etc.)
 • kliensazonosító

A sütik karbantartása

Lehetőséged van arra, hogy karbantartsd és/vagy tetszés szerint töröld a sütiket, ezt beállíthatod az internetböngésző beállítások menüpontjában.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

A személyes adatot törölni kell, ha:
– a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:
– az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
– az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja az Adatkezelőhöz (lsd. fent Naturportal Kft., 1124, Budapest, Lejtő út 26/A., telefon: +3630 9293473, e-mail cím: info@jegyvetel.hu . Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt. Ha ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ön azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

Az Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.

Budapest, 2024. március 1.

Elem hozzáadva a kosárhoz.
0 elemek - Ft

Impresszum

Szolgáltató neve: Naturportal Kft.
Szolgáltató székhelye: 1124, Budapest, Lejtő út 26.
Email cím: info@jegyvetel.hu
Cégjegyzék szám: 01-09-404685
Adószám: 32056017-1-43
Tárhely szolgáltató:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft
support@tarhely.eu
+36 1 789 2 789